realitná činnosť, právne poradenstvo, znalecké posudky

CONCORDIA COMPANY - Znalecká činnosť

Znalecké posudky nehnuteľností zabezpečuje Ing. Ľubica Hornáková, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: 370000 Stavebníctvo, odvetvie: 370900 Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 911165.

Mobil:        0903 024 325 alebo 0911 024 325
Tel./Fax.:  00421337721029
E-mail:      hornakova(0)centrum.sk

 

Vypracovanie znaleckých posudkov pre účel:

 • Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • Uzatvorenie záložnej zmluvy
 • Zrušenie a vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov

- po rozvode manželov
- po dohode manželov o zrušení bezpodielového vlastníctva
- pri podnikateľskej činnosti jedného alebo oboch manželov

 • Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • Darovanie

 

Znalecký posudok o všeobecnej hodnote nehnuteľnosti musí byť podaný v súlade s Vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

 

Podklady nevyhnutné na vypracovanie znaleckého posudku:

 • Byt

1. list vlastníctva (použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál alebo notársky overená fotokópia)
2. kópia katastrálnej mapy (aktuálna)
3. titul nadobudnutia (zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva alebo kúpna zmluva)
4. vek objektu (doklad vystavuje správca domu alebo bytový podnik)

 • Byt v novostavbe - rozostavaný byt

1. list vlastníctva (použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál alebo notársky overená fotokópia)
2. kópia katastrálnej mapy (aktuálna)
3. zmluva o výstavbe
4. stavebné povolenie s vyznačením právolatnosti
5. stavebnú časť projektovej dokumentácie schválenú stavebným úradom

 • Rodinný dom, obytný dom

1. List vlastníctva použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál alebo notársky overená fotokópia)
2. Aktuálna kópia z katastrálnej alebo pozemkovej mapy na pozemky, na ktorých sa stavby nachádzajú
3. Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva, ...)
4. Stavebné povolenie s vyznačením právolatnosti
5. Užívacie povolenie alebo iné doklady o začatí užívania hlavných stavieb a určení účelu užívania stavieb, alebo preskúmateľne určený vek, ak doklady o začatí užívania neexistujú
6. Projektovú dokumentáciu stavieb (ak existuje)
7. Geometrický plán potvrdený príslušným katastrálnym úradom. V prípade nesúladu skutkového stavu s aktuálnou kópiou z katastrálnej mapy.

 • Pozemok

1. List vlastníctva (použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál alebo notársky overená fotokópia)
2. Kópia katastrálnej mapy (aktuálna)
3. Geometrický plán potvrdený príslušným katastrálnym úradom. V prípade nesúladu skutkového stavu s aktuálnou kópiou z katastrálnej mapy.
4. Doklad o tom, že pozemok je určený na zastavanie (je potrebná, ak na LV je druh pozemku uvedený napríklad ako orná pôda - teda iný druh ako zastavaná plocha alebo záhrada.

 • Prevádzkové a podnikateľské objekty

1. List vlastníctva použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál alebo notársky overená fotokópia);
2. Aktuálna kópia z katastrálnej alebo pozemkovej mapy
3. Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva, ...);
4. Stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti
5. Užívacie povolenie alebo iné doklady o začatí užívania hlavných stavieb a určení účelu užívania stavieb, alebo preskúmateľne určený vek, ak doklady o začatí užívania neexistujú
6.Projektovú dokumentáciu stavieb (ak existuje)
7. Geometrický plán potvrdený príslušným katastrálnym úradom. V prípade nesúladu skutkového stavu s aktuálnou kópiou z katastrálnej mapy.

 • Podklady pre výpočet výnosovej hodnoty

a) Existujúce nájomné zmluvy na prenájom nehnuteľností
b) Výmer na daň z nehnuteľností
c) Suma za ročné poistenie nehnuteľností
d) Ročné náklady na prevádzku stavieb - vodné a stočné, náklady na elektrickú energiu, náklady na prevádzku ústredného kúrenia, náklady na prípravu teplej úžitkovej vody, náklady na odvoz odpadov, ...)
e) správne náklady - náklady na zabezpečenie chodu prenajatej nehnuteľnosti

 
Najprezeranejšie
how to generate pdf in joomla
Joomla is capable to convert html code into pdf document. Here is the code which may be used in your new joomla
Obec:
Cena: €    
A* search algorithm
The algorithm is widely used in path-finding and graph traversal problems. It is an extension of Edsger Dijkstra's algorithm (1959). A* achieves better
Obec:
Cena: €    
PID regulator
A proportional-integral-derivative controller (PID controller) is a loop feedback controller
Obec:
Cena: €    
dynamic download link
Once, I had to face problem, how to generate download link dynamicly. I did not want everybody could download my files by copy pasting link into browser.
Obec:
Cena: €    
gpsim tutorial
To build a robot it is often neccesery to create also a hardware. PIC programming is one of many possible options. I have chosen this way several times and
Obec:
Cena: €