realitná činnosť, právne poradenstvo, znalecké posudky

CONCORDIA COMPANY - Znalecká činnosť

Znalecké posudky nehnuteľností zabezpečuje Ing. Ľubica Hornáková, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: 370000 Stavebníctvo, odvetvie: 370900 Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 911165.

Mobil:        0903 024 325 alebo 0911 024 325
Tel./Fax.:  00421337721029
E-mail:      hornakova(0)centrum.sk

 

Vypracovanie znaleckých posudkov pre účel:

 • Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • Uzatvorenie záložnej zmluvy
 • Zrušenie a vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov

- po rozvode manželov
- po dohode manželov o zrušení bezpodielového vlastníctva
- pri podnikateľskej činnosti jedného alebo oboch manželov

 • Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • Darovanie

 

Znalecký posudok o všeobecnej hodnote nehnuteľnosti musí byť podaný v súlade s Vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

 

Podklady nevyhnutné na vypracovanie znaleckého posudku:

 • Byt

1. list vlastníctva (použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál alebo notársky overená fotokópia)
2. kópia katastrálnej mapy (aktuálna)
3. titul nadobudnutia (zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva alebo kúpna zmluva)
4. vek objektu (doklad vystavuje správca domu alebo bytový podnik)

 • Byt v novostavbe - rozostavaný byt

1. list vlastníctva (použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál alebo notársky overená fotokópia)
2. kópia katastrálnej mapy (aktuálna)
3. zmluva o výstavbe
4. stavebné povolenie s vyznačením právolatnosti
5. stavebnú časť projektovej dokumentácie schválenú stavebným úradom

 • Rodinný dom, obytný dom

1. List vlastníctva použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál alebo notársky overená fotokópia)
2. Aktuálna kópia z katastrálnej alebo pozemkovej mapy na pozemky, na ktorých sa stavby nachádzajú
3. Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva, ...)
4. Stavebné povolenie s vyznačením právolatnosti
5. Užívacie povolenie alebo iné doklady o začatí užívania hlavných stavieb a určení účelu užívania stavieb, alebo preskúmateľne určený vek, ak doklady o začatí užívania neexistujú
6. Projektovú dokumentáciu stavieb (ak existuje)
7. Geometrický plán potvrdený príslušným katastrálnym úradom. V prípade nesúladu skutkového stavu s aktuálnou kópiou z katastrálnej mapy.

 • Pozemok

1. List vlastníctva (použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál alebo notársky overená fotokópia)
2. Kópia katastrálnej mapy (aktuálna)
3. Geometrický plán potvrdený príslušným katastrálnym úradom. V prípade nesúladu skutkového stavu s aktuálnou kópiou z katastrálnej mapy.
4. Doklad o tom, že pozemok je určený na zastavanie (je potrebná, ak na LV je druh pozemku uvedený napríklad ako orná pôda - teda iný druh ako zastavaná plocha alebo záhrada.

 • Prevádzkové a podnikateľské objekty

1. List vlastníctva použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál alebo notársky overená fotokópia);
2. Aktuálna kópia z katastrálnej alebo pozemkovej mapy
3. Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva, ...);
4. Stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti
5. Užívacie povolenie alebo iné doklady o začatí užívania hlavných stavieb a určení účelu užívania stavieb, alebo preskúmateľne určený vek, ak doklady o začatí užívania neexistujú
6.Projektovú dokumentáciu stavieb (ak existuje)
7. Geometrický plán potvrdený príslušným katastrálnym úradom. V prípade nesúladu skutkového stavu s aktuálnou kópiou z katastrálnej mapy.

 • Podklady pre výpočet výnosovej hodnoty

a) Existujúce nájomné zmluvy na prenájom nehnuteľností
b) Výmer na daň z nehnuteľností
c) Suma za ročné poistenie nehnuteľností
d) Ročné náklady na prevádzku stavieb - vodné a stočné, náklady na elektrickú energiu, náklady na prevádzku ústredného kúrenia, náklady na prípravu teplej úžitkovej vody, náklady na odvoz odpadov, ...)
e) správne náklady - náklady na zabezpečenie chodu prenajatej nehnuteľnosti

 
Najprezeranejšie
Осцилограф С1-94 - Oscilograf c1-94 - probe input
Once I got chance to play with the USSR oscilloscope - Осцилограф С1-94. The problem was, the oscilloscope has DIN5 socket input instead of the
Obec:
Cena: €    
how to generate pdf in joomla
Joomla is capable to convert html code into pdf document. Here is the code which may be used in your new joomla
Obec:
Cena: €    
dynamic download link
Once, I had to face problem, how to generate download link dynamicly. I did not want everybody could download my files by copy pasting link into browser.
Obec:
Cena: €    
gpsim tutorial
To build a robot it is often neccesery to create also a hardware. PIC programming is one of many possible options. I have chosen this way several times and
Obec:
Cena: €    
PID regulator
A proportional-integral-derivative controller (PID controller) is a loop feedback controller
Obec:
Cena: €